capslo

12 tekstów – auto­rem jest cap­slo.

Naj­niebez­pie­czniej­szym wro­giem człowieka jest sugestia 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2011, 19:05

Dzi­siej­sza woj­na to gra po­legająca na zdo­bywa­niu ko­lej­nych pól naf­to­wych czy­li za­mianie czar­ne­go w zielone 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 czerwca 2011, 23:14

Pan Dob­ro (ZWOL­NIONY)

Pan Zło , Pan Chci­wość, Pan Ego­zim,Pan Nieuczciwość
(ZAT­RUDNIONY)

Jedn gościu a trze­ba go zastąpić ty­loma al­bo i jeszcze więcej 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2011, 22:27

Gor­sze od praw­dy jest kłam­stwo po­wie­dza­ne aby przy­podo­bać
się lub nie zro­bić ko­muś przykrości 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 czerwca 2011, 11:01

Nie szu­kasz pok­lasku to dlacze­go liczysz plusy 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 czerwca 2011, 23:01

Jeżeli nie sięgniesz nic nie zerwiesz 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 czerwca 2011, 13:23

Two­je słowa są niczym wiatr dla okrętu na spo­koj­nych wodach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 czerwca 2011, 20:28

Wzór ma­tema­tyczna składa się z kil­ku sym­bo­li za­tem wzo­rem dla człowieka nie może być jed­na oso­ba lecz kilka 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2011, 21:52

Nakręcić fil­mik jak umiera czy może mu pomóć ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2011, 11:29

Chciałbym być częściej otacza­ny przez ludzi 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 czerwca 2011, 13:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność